โอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 700-1,250 บาท เข้าบัญชีแล้ววันนี้

เบี้ยผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุพิเศษ งวดที่ 3 โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิแล้ววันนี้ (19 ก.ย. 65) กว่า 10.9 ล้านคน

เบี้ยผู้สูงอายุ

หลังจากที่ ครม. มีมติอนุมัติวงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจำนวน 10.9 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งวันนี้ (19 ก.ย. 65) ถือเป็นการจ่ายเงินรอบที่ 3 ให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ

ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยกรมบัญชีกลาง และการจ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินผู้สูงอายุ 100 – 250 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ย. 65)

ผู้ที่ได้รับเงินผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

  1. อายุ 60-69 ปี เงินผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท เป็นเดือนละ 700 บาท
  2. อายุ 70-79 ปี เงินผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท เป็นเดือนละ 850 บาท
  3. อายุ 80-89 ปี เงินผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท
  4. อายุ 90 ปีขึ้นไป เงินผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท เป็นเดือนละ 1,250 บาท